โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

        

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครนายก

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24