โครงการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

โดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว

- มีการฟังบรรยายกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน/การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานปฏิการ/การทำงานเป็นทีม

- การบรรยายเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 27-28 กันยายน 2559  ณ เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24