โครงการฝึกอบมรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายและผู้นำชุมชน ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบมรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายและผู้นำชุมชน ประจำปี 2559

 


- (บรรยาย) ประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- แบ่งกลุ่มสร้างทีมงานและจัดการองค์กร
- (บรรยาย) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
-(บรรยาย) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2559
ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24