โครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา

 

 

โครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู โดยนายกมิชา พงษ์สว่างได้มอบหมายให้ปลัดสุขสวัสฏ์ วงศ์เตชะ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย เป็นตัวแทนมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยร่วมกับนายอำเภอปัญญา วงศ์ศรีแก้ว อำเภอปากช่อง กิ่งกากาดอำเภอปากช่อง และอบจ.นครราชสีมา ณ หมู่ที่ 16 บ้านฝายมอญ ต.หนองสาหร่าย วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24