ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2560 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24