มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ขอสำรวจพฤติกรรมและความเห็นผู้บริโภคในเรื่องอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24