โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2560

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2560 การจัดทำประชาคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ในวันที่ 24 มกราคม 2559 : นำโดยรองนายกอภิชัย อภิธนาภิรักษ์ ปลัดสุขสวัสฏ์ วงศ์เตชะ กองส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ออกร่วมในครั้งนี้ด้วย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24